Home Mail    
 
 
  Aktualne vijesti arrow Zavodi arrow Zavod za ekonomiku arrow Prostorno planiranje u Institutu
--------------------------------
Aktualne vijesti
O institutu
Cjenici usluga Instituta
Zavodi
Traži
EURAXESS
Kontakt
Foto galerija
Press Clipping
Linkovi
Lokacija Instituta
Odabir Jezika
Webmail
Korisničko ime

Šifra
Prostorno planiranje u Institutu Ispis E-mail
PLANIRANJE PROSTORA

Prirodno bogatstvo, kopna, voda i zraka, prožeto je stvorenim vrijednostima ljudi, kroz gospodarske i društvene djelatnosti, na razini graditeljskog nasljeđa, obradivih, uređenih i drugih površina. U tom bogatstvu prirode i stvorenih vrijednosti stvaraju se i definiraju funkcije životnog prostora za stanovanje, rad, rekreaciju i promet, a njihov razvoj se temelji na planiranju prostora. Istaknute funkcije u tom se planiranju, prostorno šire na način da rješavaju interese određenih skupina ljudi. Bitno je naglasiti da životni prostor pored svojih kvaliteta, najčešće biva opterećen čimbenicima društva i društvene okoline kao što su: nezaposlenost, zaduženja, štrajkovi i nezadovoljstva određenog sloja ljudi. Kako bi se takvo opterećenje u prostoru svelo na minimum ili potpuno izbjeglo potrebno je kvalitetno i održivo planirati prostor.

Dosadašnje planiranje prostora nije dalo optimalne uvjete življenja za sve stanovnike. Kako je prioritet planiranja imperativ po kojem je životni prostor populacije, složen od velikog broja želja, potreba i mogućnosti pojedinaca, sve više dolazi do izražaja kvaliteta življenja i održivi razvoj. Radi toga je planiranje prostora usmjereno na rješavanje navedene problematike prostora koje se sve bolje i kvalitetnije definira kroz brojna znanstvena istraživanja. Rezultati redovito pokazuju da je za ravnomjerni i optimalni razvoj prostora potreban prije svega održiv razvoj po mjeri čovjeka.

Temeljna pravila optimalnog razvoja prostora su strukturna pravila planiranja za kvalitetu življenja stanovnika. Strukturna pravila u osnovi sadrže: hijerarhiju jedinica namjene i prostorne standarde za planiranje prostora.

Znanstveno je utvrđen ustroj općih termina i oznaka za planiranje na četiri razine a sve uz primjenu hijerarhije namjene za tri skupine parcela i njihovih klasifikacija. Na taj način hijerarhija parcela vrijedi i za upravu i za struku podjednako, a za njihove korisnike pravilo je koje se mora poštovati.

Prostorni standard pritom uključuje razradu: međuovisnosti optimalnih jedinica mjerenja u ravnoteži funkcija životne opstojnosti ili ravnoteže strukturne namjene: stanovanja, rada, opskrbe, odmora, rekreacije, njege, zaštite i obrazovanja, te sprege prometa, komunikacija i informacija za sve dobne skupine ljudi od začeća do vječnog počivališta.

Dr.sc. Amorino Poropat
postavlja strateški cilj, koji na današnjem stupnju razvoja može postati značajan doprinos za rješenje uzroka problema u načinu prostornog i državnog planiranja prostora. Strateški cilj se može postići kroz realizaciju zakonskih odredbi, naslovljenih u prilogu tablice. On je oslonac na dohotke gospodarske proizvodnje, serviranja usluga, inovacija i prirodnih resursa, kao izvor prihoda za financiranje plaća i mirovina. Taj strateški cilj može kroz svoju učinkovitu implementaciju zamijeniti sve dosadašnje strateške ciljeve prostornog planiranja i razvoja i učiniti ga održivim za potrebe svih budućih generacija.

U nastavku možete pogledati primjere grafičkih crteža:
 


 
PROSTORNO PLANIRANJE U ISTRI DANAS I SUTRA

Prostorno planiranje u Istri u mnogome je vezano uz fenomen turizma. Turizam neprijeporno predstavlja jednu od glavnih gospodarskih okosnica razvitka Istre, pa je njegov ukupni razvitak, uključujući i prostorni, potrebno pratiti i ocjenjivati kroz sve njegove neposredne i posredne učinke na pojedine djelatnosti i gospodarstvo u cjelini. Strateški resurs istarskog turizma i održivog razvoja gospodarstva treba ostati do sada očuvani visokovrijedni prostor, koji ce dugoročno sve više dobivati na značaju. Stoga ukupne turističke potencijale Istre treba revalorizirati i usmjeriti njihovo korištenje prema kvaliteti i pravilnom korištenju atraktivnosti prostora, osobito prirodne i kulturne baštine. Unutar takvog određenja posebnu pozornost treba usmjeriti regionalnim osobitostima i prostornim vrijednostima, planiranim zonama, urbanim i ruralnim skupinama, uključujući i tradicijske elemente načina života i djelatnosti na mikro lokacijama. Interes je da se ravnopravno uz klasične oblike turističke ponude razvijaju i specifični oblici, a osobito oni vezani uz znanstvene, edukativne i slične programe sa snažnom ekološkom orijentacijom. Istra svoj turistički ugled i razvoj usmjerava i oblikuje na područjima:

• Priobalja kao najsnažnijeg populacijskog područja sa specifičnostima obalnog pojasa, a koje je u cjelini oslonjeno na ukupnu kvalitetu okoliša (osobito čisto more),
• Ruralnih sredina u unutrašnjosti Istre koja je po svojoj orijentaciji oslonjena na prirodne uvjete: šume, jezera, vodotoci, termalni izvori, graditeljska baština, lovna područja.

Razvoj prostora u Istri, utvrđen je važećim prostornim planovima u kojima su djelomično ili u cjelini izgrađeni planirani urbani i ruralni prostori. Iako je Istra daleko napredovala na tom polju, značajno je spomenuti da su rezultati i kvalitete prostornog planiranja različiti od općine do općine. Prostorno planiranje se radi sporo i otežavajuće. Uglavnom se svodi na izmjenu i dopunu postojećih planova a u malim količinama na proširenje ili stvaranje novo planirane urbane ili ruralne sredine. Sa stajališta održivog razvoja to je dobro do one granice do kada prostor može generirati optimalnu i održivu radnu i životnu sredinu. Kada dođe do prvih značajnijih poremećaja u životnoj okolini i do stvaranja ozbiljnih prepreka stabilnosti sustava onda se pokazuje koliko je važno poštivati načela uređenja prostora na temelju odgovarajućih prostornih planova uređenja u suglasju s održivim razvojem i kvalitetom življenja. Upravo stoga svojim istraživanjima na području prostornog planiranja Institut za poljoprivredu i turizam nastoji dati značajan doprinos održivom razvoju okoline u kojoj se nalazi.


Ovdje možete pogledati kartu Prostornog plana Istarske županije

 
ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKA I STRUČNA SURADNJA NA PODRUČJU PROSTORNOG PLANIRANJA

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Grad Poreč, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
Hrvatska komora arhitekata
DAI-SAI (društvo arhitekata Istre – Società architetti dell'Istria)

U Institutu za poljoprivredu i turizam tijekom dugog niza godina izrađene su brojne studije, elaborati i planovi koji su dali značajan doprinos oblikovanju Istarskog životnog prostora i koje su sve redom implementirane u ukupan prostorni plan Istarske županije. U nastavku možete pročitati popis tih djela.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti dr.sc. Amorinu Poropatu na telefon 052 408 325 ili na e-mail: amorino@iptpo.hr 

REFERENTNE STUDIJE POSLOVA PROSTORNOG PLANIRANJA

Prometno rješenje grada Poreča, 1991(studija razvoja).;
Studija modela eksploatacije bazena Kampaladanja,1991 (studija razvoja)
Koncepcija oblikovanja prostora za izradu benzinskog servisa – grad Poreč, 1994 (studija razvoja)
Studija područja Saladinka-Sveti Martin (Okvirne mogućnosti), 2000 (studija razvoja)
Studija razvoja groblja Poreštine 1996-2200, 2001 (studija razvoja)
Gradsko groblje Poreč, Prethodna studija o utjecaju na okoliš, 1994 (studija zaštite)
Gradsko groblje Poreč, Konačna studija o utjecaju na okoliš, 1995 (studija zaštite)

PROJEKTI REALIZIRANI U OKVIRU POSLOVA PROSTORNOG PLANIRANJA

Elaborati: procjene, prethodni radovi, programi pripreme zemljišta, projekti

Procijenjena vrijednosti poduzeća "Agroprodukt" Buzet, Poreč, 1991
Procijenjena vrijednosti poduzeća "Agrolabin" Labin, Poreč, 1991
Procijenjena vrijednosti poduzeća "Laguna Novigrad", Novigrad, 1992
Procijenjena vrijednosti ''Instituta za poljoprivredu i turizam'', Poreč, 1992
Prethodni radovi na izradi plana za dio naselja Alberi općina Buje, 1992
Prethodni radovi na izradi plana za građevinsko područje naselja Crveni Vrh općina Buje, 1992
Prethodni radovi na izradi plana za građevinsko područje naselja Đuba općina Buje, 1992
Prethodni radovi na izradi plana za građevinsko područje naselja Križine općina Buje, 1992
Prethodni radovi na izradi plana za građevinsko područje Riva naselja Crveni Vrh općina Buje, 1992
Prethodni radovi na izradi plana za građevinsko područje Laura naselja Crveni Vrh općina Buje, 1992
Prethodni radovi na izradi plana za građevinsko područje naselja Savudrija općina Buje, 1992
Prethodni radovi na izradi plana za građevinsko područje naselja Rožac općina Buje, 1992
Prethodni radovi na izradi plana za građevinsko područje naselja Sveti Ivan općina Buje, 1992
Prethodni radovi na izradi plana za građevinsko područje naselja Novi Benedikt općina Buje, 1992
Pripremni radovi za izradu planova općine Buje (knjiga I/1 - Izvodi iz postojeće dokumentacije prostora šireg područja), 1992,
Stručna podloga za izdavanje lokacijske dozvole za groblje Poreč, 1994

Program izrade plana za dio naselja Alberi općina Buje,1992
Program izrade plana za građevinsko područje naselja Crveni Vrh općina Buje, Poreč, 1992
Program izrade plana za građevinsko područje Riva naselja Crveni Vrh općina Buje,1992
Program izrade plana za građevinsko područje Laura naselja Crveni Vrh općina Buje,1992
Program izrade plana za građevinsko područje naselja Savudrija općina Buje, 1992
Program izrade plana za građevinsko područje naselja Rožac općina Buje, Poreč, 1992
Program izrade plana za građevinsko područje naselja Đuba općina Buje, 1992
Program izrade plana za građevinsko područje naselja Križine općina Buje, 1992
Program izrade plana za građevinsko područje naselja Sveti Ivan općina Buje, 1992
Program izrade plana za građevinsko područje naselja Novi Benedikt općina Buje, 1992

DETALJNI PLANOVI UREĐENJA I PLANOVI UREĐENJA

Detaljni plan uređenja područja Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč, 2011 (projekt).
Detaljni plan uređenja naselja Funtana-zona Coki, 2008 (projekt).
Detaljni plan uređenja Otok Sv. Nikola, 1997 (projekt).
Detaljni plan uređenja stambenog naselja Gornji Špadići, 1995 (projekt).
Plan uređenja manjeg naselja Đuba, 1994 (projekt).
Plan uređenja manjeg naselja Crveni Vrh, 1994 (projekt).
Plan uređenja manjeg naselja Alberi - Crveni Vrh, 1994 (projekt).
Plan uređenja manjeg naselja Rožac, 1993 (projekt).
Plan uređenja manjeg naselja Savudrija, 1993 (projekt).
 
 
Aktualne vijesti | O institutu | Cjenici usluga Instituta | Zavodi | Traži | EURAXESS | Kontakt | Foto galerija | Press Clipping | Linkovi | Lokacija Instituta |
Banner