Home Mail    
 
 
  Aktualne vijesti arrow Zavodi arrow Zavod za turizam
--------------------------------
Aktualne vijesti
O institutu
Cjenici usluga Instituta
Zavodi
Traži
EURAXESS
Kontakt
Foto galerija
Press Clipping
Linkovi
Lokacija Instituta
Odabir Jezika
Webmail
Korisničko ime

Šifra
Zavod za turizam Ispis E-mail

 
TURIZAM U ISTRI

Turizam u Istri čitav niz godina prolazio je brojne uspone i padove. Sama činjenica da danas ima najveći udio u BDP-u županije govori da sve turbulentne smjernice razvoja koje su se odvijale u najznačajnijoj fazi razvoje turističke infrastrukture od 1960 do danas nisu onemogućile viziju turističkog razvoja. Naprotiv turizam u Istri danas je jači nego ikada prije i u sustavu održivog razvoja ima priliku postaviti gospodarsku sinergiju u okvire čvrstog oslonca opstanka i stabilnosti prostora u uvjetima većih gospodarskih poremećaja iz okruženja. No da bi se taj sustav mogao smatrati značajnim i zaista kvalitetno održivim potrebno je spojiti sve turističke proizvode u jedan karakteristični oblik ponude koji će na malom geografskom prostoru objediniti sve elemente očuvanja i razvoja autohtonog života i poštovanja prema lokalnoj zajednici.

Jedini istaknuti problem u ovom trenutku, a koji je povezan direktno i samo s turističkim sektorom je taj da područje Istre nije ravnomjerno turistički razvijeno, te se turistički promet najvećim dijelom ostvaruje u uskom priobalnom području zapadne i južne obale poluotoka, te manjim dijelom na istočnoj obali. Orijentacija na masovne oblike turističkog prometa značila je u tržišnom smislu gotovo isključivo orijentaciju na aranžmane za provođenje godišnjeg odmora, koji su opet bili sinonimi za kupanje i odmor, a turiste vezali poglavito za plažu. Prostorne posljedice takve koncepcije ostavile su unutrašnjost Istre turistički nerazvijenom, a uski prostor uz morsku obalu u manjim područjima i turističkim centrima Istre, turistički izrazito razvijenim. Masovni turizam u prvoj fazi je pozitivno djelovao na gospodarsku situaciju u Istri. Kratkoročno, njegovi su efekti bili dobri. No javili su se vrlo složeni problemi, kao što su poteškoće u opskrbi vodom i strujom, opskrba namirnicama i robom, potreba za sezonskom radnom snagom, komunalne poteškoće, osiguravanje parkirališnog prostora za motorna vozila. A u sociološkom smislu veliki broj turista i njihova kultura i običaji, utjecali su na svakodnevni život i običaje domicilnog stanovništva bez konkretne ostavljene koristi široj lokalnoj zajednici. Turizam je strateška razvojna gospodarska grana i odrednica Istre kao najrazvijenije turističke regije u Hrvatskoj. Tijekom zadnja 3 desetljeća intenzivnog razvoja turizma u Istri njegova glavna obilježja bila su masovnost i standardno strogo oblikovana turistička ponuda. U tom razdoblju smještajni kapaciteti bili su temeljni element razvitka turizma, a osnovni i jedini motiv dolaska turista u Hrvatsku i u Istru bili su sunce i more. Međutim turizam budućnosti mora biti i postati sposoban stvarati nove vrijednosti i proizvode prilagođene sve složnijim i raznolikijim potrebama potražnje. Uskim segmentiranjem potražnje postiže se dublje poznavanje tržišta i točnije se određuju potrebe i želje što omogućuje stvaranje proizvoda veće konkurentne sposobnosti i proizvoda koji u sebi ima ugrađenu kvalitetu, prepoznatljivost, socijalnu osjetljivost i ekološku svjesnost.
 
Ruralni prostor Istre ima ekološku dimenziju očuvane i vrijedne prirodne i životne sredine koja se može bolje valorizirati putem održivog razvoja različitih selektivnih oblika turizma, poljoprivredne proizvodnje i drugih kompatibilnih djelatnosti koji mogu pratiti turistički zamašnjak. Ruralni prostor Istre stoga ima veliki potencijal za razvoj selektivnih oblika održivog turizma iz sljedećih razloga:
1. blizu je zapadnog emitivnog tržišta
2. blizu je mora
3. dobro je ekološki očuvan
4. ruralni prostor je neizgrađen
5. proizvodni resursi za proizvodnju i plasman autohtonih proizvoda i proizvoda sa zaštićenim zemljopisnim porijeklom i oznakom izvornosti su veliki
6. bogata je kulturno povijesnim znamenitostima
7. relativno je dobro prometno povezana
 
Ukratko razvoj turizma na ruralnom prostoru i njegovo aktivno povezivanje s turizmom na obalnom prostoru mora iznaći model kojim će doprinijeti komplementarnom razvitku svih gospodarskih djelatnosti posebice poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje visoko kvalitetnih autohtonih proizvoda hrane i pića, te njihov plasman u objektima turističke ponude, vinskim cestama, cestama maslinovog ulja, na sajmovima, tržnicama, burzama. Takav stav održivog turizma morao bi u konačnici dovesti do većih multiplikativnih učinaka grana i djelatnosti koje čine turističku ponudu. Selektivni oblici turizma na ruralnom prostoru Istre šansa su za revalorizaciju i revitalizaciju sela i napuštenog stambenog prostora s brojnim stancijama, zaseocima, te za gospodarski rast koji će sinergički podržati strukturu Istarskog održivog razvoja.

Koliko su bitna istraživanja u turizmu moguće je procijeniti na osnovu broja dolazaka i noćenja u Istarskoj županiji a koji se mogu iščitati iz redovitih godišnjih statističkih izvješća koje popularno objavljuje Turistička zajednica Istarske županije ( http://www.istra.hr/hr/ostalo/pr/statistika/arhiva_2010 ). Ti podaci iz godine u godinu potvrđuju kako istra raspolaže nemjerljivim turističkim i gospodarskom potencijalom, koji se uz kvalitetna znanstvena i stručna anketiranja i istraživanja može još dodatno pojačati i unaprijediti.

Više o novostima, trendovima, proizvodima i mogućnostima turizma u Istri možete čitati na web stranici Turističke zajednice Istarske županije: http://www.istra.hr/hr/home

 

ZAVOD ZA TURIZAM

Djelatnost Zavoda za turizam Instituta za poljoprivredu i turizam kao aktivna znanstvena jedinica obuhvaća znanstveni, nastavni i stručni rad iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije. Misija Zavoda za turizam je znanstvenoistraživački rad na području turizma i to primarno turizma na ruralnom prostoru, te selektivnih vidova turizma uz primjenu rezultata znanstvenih istraživanja u praksi. U svojim istraživanjima obuhvaća problematiku valorizacija turističkih resursa na ruralnom području Istre i posebno se dotiče problematike agroturizma, kao jedne od djelatnosti koja ima potencijal postati nositelj održivog razvoja istarskog turizma. Kako su turizam i poljoprivreda u formiranju turističkog proizvoda komplementarne gospodarske grane posebno je bitno naglasiti da istraživanja Zavoda za turizam Instituta, na izvrstan način povezuju istraživanja svih zavoda u jednu kvalitetnu znanstveno istraživačku cjelinu.

Tijekom posljednjih 10 godina Zavod za turizam bio je nositelj nekoliko značajnijih znanstveno istraživačkih projekata na nivou Republike Hrvatske koje je financiralo Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa, a koje navodimo:

1. „Valorizacija selektivnih oblika turizma u održivom razvoju ruralnih prostora“
2. „Agroturizam element održivog ruralnog razvoja“
3. „Ruralni turizam i ostali selektivni oblici turističke ponude“

Osim znanstvenoistraživačkog rada, zadatak Zavoda za turizam je održati kvalitetnu znanstvenu i stručnu spregu s gospodarstvom regije koja se očituje u sagledavanju regionalnog razvoja kao procesa unapređenja kvalitete življenja u okvirima nosivog kapaciteta održivih ekosustava, opskrbljivanju turističkih gospodarstvenika korisnim podacima i savjetima, poticanju modernih trendova u razvoju turističke ponude, kreiranju fonda novih spoznaja i znanja s edukacijskog motrišta, osposobljavanju i pomoći ruralnoj populaciji za konkurentni razvoj malih i srednjih agro-turističkih gospodarstava, radu na istraživačkim i razvojnim projektima u korist gospodarstva i šire zajednice te izradom studija, programa, koji direktno utječu na kvalitetno stvaranje prostornih planova.
Upravo stoga bitno je naglasiti da pored aktivnosti na znanstvenoistraživačkim projektima, djelatnici Zavoda aktivno sudjeluju u transferu znanstvenih spoznaja kao nositelji izrade brojnih drugih – stručnih projekata, među kojima se zadnjih godina po važnosti ističu sljedeće studije i istraživanja:

Program razvoja turizma na području Gacke i grada Otočca (2008. – 2018.)


Studija istraživanja stavova turista o ponudi sporta, rekreacije, zabave, manifestacije, priredbi i izleta u Puli, 2009.

Studija istraživanja stavova turista o ponudi sporta, rekreacije, zabave, manifestacija, priredbi i izleta u Rovinju, 2009.

Studija istraživanja stavova turista o ponudi sporta, rekreacije, zabave, manifestacija, animacije, priredbi i izleta u Poreču, 2009.


Uz navedene studije tijekom 2010. godine obrađene su ankete i dobiveni su podaci za izradu studija za potencijalne naručitelje na temu: Ponašanje turista u vrijeme ekonomske krize
O trenutnim aktivnostima zavoda za turizma i njegovim najrecentnijim istraživanjima na području Istre i na području slovenske i hrvatske Istre kroz EU IPA SLO – HR projekt – Wellness Istra“ možete pročitati na ovoj prezentaciji  i na ovom linku: http://www.wellnessistra.eu/index.php

ARHIVA KOMERCIJALNIH PROJEKATA DO 2005:
ELABORATI

1. Elaborat o uvjetima osnutka Visoke poslovne škole s pravom javnosti u Višnjanu, 1999. (elaborat).
2. Razvitak poljoprivrede Istarske županije do 2010. godine, 1998. (elaborat).
3. Proširenje i inteziviranje poljoprivredne proizvodnje na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u funkciji agroturizma, 1998. (elaborat).
4. Razvoj agroturizma u unutrašnjosti Istre, 1998. (elaborat).
5. Elaborat o uvjetima osnutka Odjela visoke poslovne škole Pula, 1998. (elaborat o osnivanju).
6. Elaborat o uvjetima osnutka poljoprivrednog Odjela u Poreču Veleučilišta u Rijeci, 1998. (elaborat o osnivanju).
7. Multiplikativni efekti u turističkom gospodarstvu Istre, 1998 (elaborat).
8. Studija razvoja Agrolagune d.d. Poreč (dionica: Program reprogramiranja kredita za trajna obrtna sredstva) , 1997 (elaborat).
9. Program sanacije kroz restrukturiranje HI-GROUP Umag, 1996. (ekspertiza).
10. Program restrukturiranja ANITA d.d. Vrsar, 1996. (elaborat).
11. Program poboljšanja organizacije ANITA d.d. Vrsar, 1996. (elaborat).
12. Program poboljšanja organizacije ANITA d.d. Vrsar, 1996. (elaborat).
13. Tehnološko - ekonomski program farme za proizvodnju mlijeka (na osnovi 10 krava) , 1996 (elaborat).
14. Izgradnja svinjogojskog objekta i matičnog stada (20 krmača i 1 nerast) , 1996 (elaborat).

RAZVOJNI PROJEKTI I STUDIJE

1. Studija razvoja Agrolagune d.d. Poreč (dionica: Program reprogramiranja kredita za trajna obrtna sredstva) , 1997.
2. Strategija razvitka Grada Poreča do 2010. godine, 1998.
3. Multiplikativni efekti u turističkom gospodarstvu Istre, 1998.
4. Razvitak poljoprivrede Istarske županije do 2010. godine, 1998..
5. Organizacijske promjene i usklađivanje organizacije SOUR-a Plava Laguna Poreč u skladu sa Zakonom o poduzećima, Poreč, 1989.
6. Program vlasničkog restrukturiranja poduzeća Agrolaguna Poreč, Poreč, 1991.
7. Program vlasničkog restrukturiranja poduzeća Jadran Buzet, Poreč, 1991.
8. Program vlasničkog restrukturiranja poduzeća Adriatic Poreč, Poreč, 1992.
9. Strategija razvoja Grada Poreča do 2010. godine, Poreč, 1997.
10. Studija razvoja agroturizma u Općini Gračišće, Poreč, 1997.
11. Proširenje i intenziviranje poljoprivredne proizvodnje na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u funkciji agroturizma na štanciji LIBORA Ližnjan, Poreč, 1998.
12. Program restrukturiranja d.d. ANITE Vrsar, Poreč,1996.
13. Program poboljšanja postojeće organizacije d.d. ANITE Vrsar, Poreč,1996.
14. Program poboljšanja postojeće organizacije ISTRA AUTO Umag, Poreč, 1999.
15. Program sanacije kroz restrukturiranje HI-GROUP Umag, Poreč, 1996.
16. Studija multiplikacijskih učinaka turizma u gospodarstvu Istre, Poreč, 1998.
17. Projekt «Marketinška priprema tipičnih istarskih proizvoda za domaće turističko tržište» 2002
18. Razvoj poljoprivrede i turizma u općini Karojba, 2003.
19. Determinante razvoja turizma Istre i turistička baza podataka 2003.
20. Turistička ponuda Istre i principi restrukturiranja manjih turističkih objekata 2004.

ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKA I STRUČNA SURADNJA ZAVODA ZA TURIZAM

Tijekom svog postojanja u Instituta za poljoprivredu i turizam, Zavod za turizam ostvario je brojne znanstvene dosege kroz suradnju sa eminentnim domaćim i europskim institucijama od kojih su najznačajnije sa:

1. Ekonomskim fakultetom u Osijeku / http://www.efos.hr/
2. Ekonomskim fakultetom «Dr. Mijo Mirković» Pula / http://www.efpu.hr/
3. Veleučilištem u Rijeci, Poljoprivredni odjel Poreč / http://www.veleri.hr/
4. Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji / http://www.fthm.uniri.hr/
5. Ekonomskim fakultetom u Rijeci / http://www.efri.uniri.hr/
6. Fakultetom za ugostiteljstvo Ohrid / http://www.ftu.uklo.edu.mk/
7. Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches Institut fűr Fremdenverkehr e. V. an der Universität Műnchen, German Institute for Tourism (DWIF) / http://www.dwif.de/
8. Institutom za turizam, Berlin / http://www.fu-tourismus.de/
9. Univerzom na Primorskem, Fakulteta za turistične študije „Turistica“, Portorož / http://www.turistica.si/indexSI.php
10. Institutom za turizam, Zagreb / http://www.iztzg.hr/
11. Veleučilištem u Požegi / http://www.vup.hr/
12. National Tourism Organisation of Serbia, Beograd / http://www.serbia.travel/destinations/52-amazing-weekends-in-serbia/belgrade-mladenovac/
13. Institutom za ekonomiku poljoprivrede, Beograd / http://www.iep.bg.ac.rs/
14. Ekonomskim fakultetom u Zagrebu / http://www.efzg.hr/
15. Univerzom v Mariboru / http://www.uni-mb.si/
16. University of Surrey, Faculty of Management and Law, School of Management, UK / http://www.surrey.ac.uk/fml/
17. Eastern Mediterranean University, School of Tourism and Hospitality Management, Turska / http://tourism.emu.edu.tr/
18. University of Las Palmas de Gran Canaria, University Institute of Tourism and Sustainable Development (TIDES), Španjolska / http://www.english.ulpgc.es/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=86

U nastavku možete pročitati popis recentnih znanstvenih radova koje su izdali znanstvenici na Zavodu za turizam, a koji su svi redom bilo objavljeni na eminentnim kongresima, skupovima, konferencijama i časopisima:

Popis radova od 2006 – 2010


ZAVOD ZA TURIZAM – PONUDA ZNANJA I TEHNOLOGIJA

Prema ukupnim znanstvenim spoznajama, sakupljenim bazama podataka, kontaktima i suradnjama s brojnim institucijama, ekspertima, stručnjacima i znanstvenicima iz područja turizma, ekonomije, ekologije, kulturno povijesne baštine Zavod za turizam danas može ponuditi svoje usluge gospodarstvu na svim razinama povezivanja sektora u održivom razvoju Istre. Osnovni edukacijsko promotivni i bazno razvojni proizvodi i usluge koje Zavod za turizam – Instituta za poljoprivredu i turizam može pružiti su:

1. Oblikovanje eko-turističkih proizvoda na temelju elemenata tradicijske seoske prakse. U ovom paketu, nudi se opis tradicijske seoske prakse (TSP) područja, pravilnike za operacionalizaciju TSP u ruralni turistički proizvod ili proizvode s grafičkim, manketnim prikazima, marketinškom obradom i pripremom proizvoda za turističko tržište

2. Izrada studija, strategija razvoja, predinvesticijskih studija, investicijskih programa, posebno u ruralnom turizmu i drugim gospodarskim djelatnostima.

3. Konzultacije pri izradi planova i programa za privatne i javne Visoke poslovne škole. Nudi se kompletna procedura s dokumentacijom do predaje Ministarstvu znanosti, visokog obrazovanja i športa za ishođenje dopusnice za rad. Posebno se to odnosi na gotove planove i programe VPŠ s trogodišnjim studijima po Boloniji:
• Za ugostiteljsko i turističko poduzetništvo
• Za gastronomiju i turizam
• Za marketing i menadžment

4. Anketna istraživanja po narudžbi za hotelska poduzeća, turističke zajednice, udruge i privatne poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu

5. Savjetovanje oko provođenja procedura s razrađenim kriterijima vrednovanja, kategorizacije i razvrstavanja obiteljskih poljoprivrednih turističkih gospodarstava, prema nacionalnim pravilnicima

6. Studije o menadžmentu ljudskih potencijala po narudžbi
• istraživanja o motivaciji i zadovoljstvu zaposlenika pojedinih turističkih organizacija
• istraživanje rada menadžmenta ljudskih potencijala u nekim organizacijama
• benchmarking, komparativne analize turističkih organizacija, njihovih odjela prema konkurenciji iz okruženja

7. Organiziranje „Centra za potporu studentima“ / uz naglasak na programe održivog turizma i održivog turizma na ruralnom prostoru
• organiziranje kreativnih radionica; prezentiranje, igranje uloga, suočavanje s grubim gostima
• natjecanje u najboljem radu na temu turizma- simbolične nagrade od strane Instituta
• pomoć pri izradi CV-a, priprema za intervjue za zapošljavanje
• povezivanje studenata s menadžerima i privatnim poduzetnicima u turizma, agroturizmu i turizmu na ruralnom prostoru

8. Organiziranje edukativnih sadržaja: tečajeva, radionica, predavanja na temu razvoja turizma na ruralnom području namijenjene zainteresiranoj javnosti odnosno široj publici radi popularizacije iskorištenja neiskorištenih resursa na ruralnom prostoru.

Za sve dodatne informacije oko navedenih aktivnosti dobiti ćete preko kontakta: mr.sc. Ninoslav Luk na broj telefona 052 408 333 ili na e-mail: ninoslav@iptpo.hr

MISIJA I VIZIJA ZAVODA ZA TURIZAM

Zavod za turizam Instituta za poljoprivredu i turizam ima možda jedinstvenu misiju i viziju koja ga čini prepoznatljivim u okvirima znanstvenih istraživanja na nivou Republike Hrvatske, ali i regije u cjelini. Spoj poljoprivrede i turizma koji se pojavljuje u svom baznom obliku na institutu stvorio nam je mogućnost da sva svoja primijenjena istraživanja usmjerimo na razvoj ruralnih područja s naglaskom da održivi razvoj turizma mora biti nositelj održivog razvoja županije u cjelini. Upravo stoga namjera nam je potaknuti i osvijestiti lokalno stanovništvo kako bi se prepoznala uloga turizma ne samo kao jedine bitne grane razvoja, već kao glavne poveznice koja ima kapacitet povezati sve segmenta gospodarstva i načiniti istarski turistički proizvod prepoznatljivim, konkurentnim i prije svega visoko kvalitetnim. Stoga ćemo nastojati u budućnosti osmisliti Zavod za turizam kao okosnicu centra za podršku i razvoj ruralnom turizmu u svim njegovim pojavnim oblicima. Nastojati ćemo ponuditi zainteresiranim investitorima pakete za osmišljavanje i pokretanje gospodarske aktivnosti turizma na ruralnom prostoru i dati im pritom smjernice za održavanje iste te aktivnosti socijalno, ekološki i kulturološki prihvatljivom budućim generacijama. U ponudi ovog referentnog centra za ruralni turizam napraviti ćemo pakete turističke ponude modularno prilagođene potrebama i željama klijenata koji će pokazati namjeru da stvore turistički proizvod na temeljima održivosti, kvalitete i prije svega autohtonosti. Primjeri ostvarenja naše vizije i misije koju ćemo oblikovati u suradnji s brojnim stručnjacima ( primjerice s primjerima dobre prakse http://agroturizam-ograde.hr ) i znanstvenicima iz Hrvatske i svijeta odnositi će se na moduliranje turističke ponude u:

• ruralnoj kuća za odmor
• ruralnoj vili
• ruralnom hotelu
• agroturizamu
• eko turističkom objektu za smještaj

Osnovni model svih ovih modula odnosi se na: investicijski plan, poslovni plan, marketinški plan, idejni arhitektonski projekt, plan uređenja okoliša, monitoring implementacije planova, implementacija smjernica održivog razvoja, povezivanje s poljoprivrednim proizvođačima te turoperatorima i turističkim agencijama na domaćem i inozemnom turističkom tržištu
 
Aktualne vijesti | O institutu | Cjenici usluga Instituta | Zavodi | Traži | EURAXESS | Kontakt | Foto galerija | Press Clipping | Linkovi | Lokacija Instituta |
Banner