Home Mail    
 
 
  Aktualne vijesti arrow Zavodi arrow Zavod za ekonomiku
--------------------------------
Aktualne vijesti
O institutu
Cjenici usluga Instituta
Zavodi
Traži
EURAXESS
Kontakt
Foto galerija
Press Clipping
Linkovi
Lokacija Instituta
Odabir Jezika
Webmail
Korisničko ime

Šifra
Zavod za ekonomiku i razvoj poljoprivrede Ispis E-mail

Zavod | Ljudski potencijali 

POLJOPRIVREDA U ISTRI

Poljoprivreda je na području Istre oduvijek bila jedna od temeljnih gospodarskih djelatnosti, ali usprkos povoljnim prirodnim uvjetima i zadovoljavajućoj strukturi površina, nije dostigla odgovarajući razinu razvoja. Velika depopulacije sela u zadnjem kvartalu 20. stoljeća i neodgovarajuće poljoprivredne politike dovele su do toga da je postojeća agrarna struktura proizvodno i organizacijski nekonkurentna poljoprivredi Europska unije.

Međutim, u današnje se vrijeme poljoprivreda ne može promatrati samo kao gospodarska grana jer je ona daleko više od toga. Ona je sastavni dio i temeljni čimbenik odnosa u ukupnom, a posebice ruralnom prostoru, u funkciji je njegova razvitka, očuvanja i zaštite. Na ruralni prostor, prema kriteriju OECD-a, otpada 88,4% od ukupnog prostora Istarske županije a u njemu živi 48,1% od ukupnog stanovništva što ukazuje na visok stupanj interakcije koji postoji između poljoprivrede i stanovništva. Pritom se osim profesionalne i ekonomske (zaposlenost i stvaranje prihoda), mora naglasiti ekološka, sociološka i kulturološka funkcija kojim poljoprivreda utječe na ovaj veliki kontingent stanovništva.

Za budući razvitak poljoprivrede i seoskog područja neophodno je ispunjenje postavljenih ciljeva kao što su promicanje učinkovitosti i konkurentnosti domaće proizvodnje, stabilnost poljoprivrednog dohotka, efikasno tržništvo i osiguranje primjerenog životnog standarda poljoprivrednika što su preduvjeti da bi se vodila progresivna demografska politika i kvalitetno upravljalo ruralnim prostorom.

ZAVOD ZA EKONOMIKU I RAZVOJ POLJOPRIVREDE


Jedan od 3 zavoda u Institutu za poljoprivredu i turizam je Zavod za ekonomiku i razvoj poljoprivrede. Taj zavod osmišljen je kao glavna poveznica između znanstveno istraživačkih sektora u Institutu i zadaća mu je ostvariti realizaciju primijenjenih istraživanja usmjerenih na poboljšanje ekonomske učinkovitosti i financijske uspješnosti poslovanja u poljoprivredi te planiranje i održivi razvoj ruralnog prostora.

Kontinuirano praćenje socioloških i agroekonomskih obilježja poljoprivrednih gospodarstava neophodno je s aspekta povećanja konkurentnosti domaće poljoprivrede i njezine održivosti. Koncept održivog razvitka seljačkih gospodarstava posebice je naglašen u mediteranskoj regiji Hrvatske s obzirom na izraženu usitnjenosti njihovog posjeda i specifičnost agroekoloških uvjeta poljoprivredne proizvodnje među kojima su reljef, tlo i voda najčešće ograničavajući čimbenici intenzifikacije. Istraživanja ekonomskih obilježja uključuju praćenje efikasnosti upotrebe resursa, promjene u strukturi gospodarstava, tržnost poljoprivrednih proizvoda, dohodovnost u poljoprivredi, raznovrsnost dohotka poljoprivrednih kućanstava, poljoprivredne investicije i drugo.

Pod efikasnošću uporabe proizvodnih resursa misli se na iskorištenost i proizvodnost poljoprivrednih površina, stočnog fonda, opremljenost strojevima i objektima, intenzivnost i specijaliziranost poljoprivrednih gospodarstava.

Analiza socioloških značajki obuhvaća praćenje obilježja ljudskih resursa na poljoprivrednim gospodarstvima, starosnu i obrazovanu strukturu, zaposlenost i druge aktivnosti koje se pojavljuju na ruralnom prostoru a koje su vezane uz povezivanje primarnog i tercijarnog sektora.

Pored znanstveno - istraživačkog rada, djelatnost ove organizacijske jedinice Instituta za poljoprivredu i turizam u velikoj je mjeri usmjerena i na davanje konzultantskih usluga iz domene organizacije, ekonomike, upravljanja i tržništva za potrebe poljoprivrednih gospodarstava. U tom se smislu kontinuirano izrađuju gospodarski i investicijski programi, strategije razvoja i ostale studije u kojima se vrše analize i ocjene pojedinih investicijskih ulaganja, poslovanja poljoprivrednih gospodarstava, propisuju mjere razvoja pojedinih proizvodnji i proizvodnih područja.

Tijekom dugogodišnjeg postojanja Zavoda za ekonomiku i razvoj poljoprivrede napravljene su brojne studije i elaborati koje navodimo u nastavku. Bogata znanstveno istraživačka baza podataka i stručna osposobljenost naših znanstvenika omogućava zavodu i Institutu za poljoprivredu i turizam u cjelini da svojim znanjem bude kvalitetan oslonac svim poljoprivrednicima i poduzetnicima u poljoprivredi koji imaju namjeru jačati svoje pozicije na tržištu i dalje učvršćivati i širiti svoju poljoprivrednu proizvodnju.


ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKA I STRUČNA SURADNJA ZAVODA ZA EKONOMIKU I RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Tijekom svog postojanja u Instituta za poljoprivredu i turizam, Zavod za ekonomiku i razvoj poljoprivrede ostvario je brojne znanstvene dosege kroz suradnju sa eminentnim domaćim i europskim institucijama od kojih su najznačajnije sa:


Univerza v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo / http://www.fk.uni-mb.si/fkbv/
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor /
http://www.kmetijski-zavod.si/
Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu /
http://www.veleknin.hr/
University of Georgia Horticulture Faculty, Atlanta, USA /
http://www.hort.uga.edu/personnel/faculty/profile/FacMC.html
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split /
http://www.krs.hr/
Agronomski fakultet, Zagreb /
http://www.agr.hr/
Veleučilište u Rijeci, Poljoprivredni odjel u Poreču /
http://www.veleri.hr/?q=node/570
Poljoprivredni institut, Osijek /
http://www.poljinos.hr/
Šumarski institut, Jastrebarsko /
http://www.sumins.hr/index.html
Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences, Aberystwyth University, Velika Britanija /
http://www.aber.ac.uk/en/ibers/

Istituto Agrario di San Michele all'Adige, Istituto Agrario di Conegliano /
http://www.iasma.it/formazione_context2.jsp?ID_LINK=3891&area=6
Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana /
http://www.kis.si/pls/kis/!kis.web
Faculty of Management, University of Primorska, Koper /
http://www2.fm-kp.si/eng/
Univerza na Primorskem, Znanstveno – reziskovalno središće, Koper
http://www.zrs.upr.si/EN/home.htm
Hrvatsko tloznanstveno društvo, Zagreb /
http://www.tloznanstvo.hr/main.htm
Prehrambeno Biotehnološki Fakultet Sveučilišta u Zagrebu /
http://www.pbf.hr/
Medicinski fakultet Rijeka /
http://www.medri.uniri.hr/
Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu /
http://www.pmf.hr/
Centro di ricerca per lo studio delle relazioni tra pianta e suolo Gorizia Italia /
http://digilander.libero.it/gb_61/gorizia/home_en.html
Biotehniška fakulteta Univerza v Ljubljani, Slovenija /
http://www.bf.uni-lj.si/


ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI REALIZIRANI U OKVIRU ZAVODA ZA EKONOMIKU I RAZVOJ POLJOPRIVREDE


1. Seljačko obiteljsko gospodarstvo kao nositelj razvitka poljoprivrede u Istri, MZT – znanstveni projekt, voditelj projekta: dr. sc. Jusuf Šehanović
2. Zaštita istarskih rakija kao tipičnih proizvoda, MPRRR – VIP projekt, voditelj projekta dr. sc. Aldo Milotić.
3. Vrednovanje različitih sustava proizvodnje povrća, MPRRR – VIP projekt, voditelj projekta: dr. sc. Dean Ban.
4. Mogućnosti revitalizacije i provjera ekonomske opravdanosti uzgoja dalmatinskog buhača u Hrvatskoj, MZT – tehnologijski projekt, voditelj projekta: dr. sc. Dean Ban.
5. GIS za upravljanje maslinarskom proizvodnjom, MPRRR – VIP projekt, voditelj projekta: dr. sc. Milan Oplanić
6. Zaštita robne marke Istarski mladi krumpir, MPRRR – projekt marketinške pripreme poljoprivrednih proizvoda, voditelj projekta: dr. sc. Dean Ban

REFERENTNE STUDIJE IZRAĐENE OD STRANE ZAVODA ZA EKONOMIKU I RAZVOJ POLJOPRIVREDE


1. Nabava opreme i matičnog jata za farmu kokoši nesilica, Investicijski program (naručitelj: Ivan Poropat, Poreč), Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč: 1-26
2. Nabava opreme za preradu mlijeka i proizvodnju sireva, Investicijski program (naručitelj: Zović d.o.o. Pazin), Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč: 1-22
3. Nabava osnovnog stada muznih krava, Investicijski program ( naručitelj: Nikola Radizlović, Brtonigla), Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč: 1-28
4. Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta za uzgoj i preradu šampinjona, Investicijski program (naručitelj Mario Tikel, Karojba), Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč: 1-26
5. Strategija razvitka poljoprivede Istarske županije do 2010. godine. Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč: 27-46; 111-114
6. Proširenje i intenziviranje poljoprivredne proizvodnje na obiteljskom gospodarstvu u funkciji agroturizma, Investicijski program (naručitelj Radoslav Buić, Ližnjan), Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč: 1-31
7. Nabava traktora i pluga rigolera, Investicijski program (naručitelj: Federico Sluga, Poreč), Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč: 1-25
8. Nabava ribarskog broda, Investicijski program (naručitelj: Eduard Juran, Vrsar), 1-20, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč
9. Podizanje 12 ha vinograda, izgradnja podruma i nabava vinarske opreme, Investicijski program (naručitelj Franco Cattunar, Brtonigla), 1-40, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč.
10. Studija razvoja „Agrolagune d.d. Poreč, Agrolaguna d.d. Poreč, 1-157, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč
11. Izgradnja kafilerije, Predinvesticijska studija (naručitelj Grandy d.o.o. Pula), 1-31, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč
12. Izgradnja vinarskog podruma, nabava vinarske opreme i poljoprivredne mehanizacije i podizanje 15 ha vinograda, Investicijski program (naručitelj: Mladen Rožanić, Opatija), 1-73, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč
13. Program sanacije „Istrasjeme d.d. Pula, 1-57, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč
14. Kupnja i uređenje poslovnog prostora u funkciji trgovine (naručitelj: Sancommerce d.o.o. Poreč), 1-30, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč
15. Adaptacija vinarskog podruma i nabava opreme za preradu grožđa, proizvodnju i punjenje vina u boce, Investicijski program (naručitelj: Zorko Ivić, Pazin), Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč: 1-29
16. Studija korištenja poljoprivrednih resursa Čepićkog polja, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč: 1-112
17. Izgradnja i opremanje hale za ispiranje, čišćenje i pakiranje školjki, Poslovni plan (naručitelj: Posidonia d.o.o. Umag), Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč: 1-18
18. Izgradnja štale, nabava opreme i osnovnog stada u funkciji intenziviranja i povećanja obujma proizvodnje mlijeka, Investicijski program (naručitelj: Đani Fajman, Kršan), Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč: 1-32
19. Program razvoja poljoprivrede na području općine Kršan. Naručitelj: Općina Kršan. Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč: 1-96,
20. Tehnološko-ekonomska analiza uzgoja i prerade dalmatinskog buhača. Poslovni plan. Naručitelj: Bioaromatica d.o.o. Zagreb. Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč: 1-51,
21. Korištenje 340 ha šumskog zemljišta u vlasništvu države u funkciji maslinarske proizvodnje, Gospodarski program, (naručitelj: AZRRI d.o.o. Pazin), Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč: 1-76
22. Korištenje 4,6 ha poljoprivrednog zemljišta u funkciji maslinarske proizvodnje, Gospodarski program, (naručitelj: Slavica Ivančić, Poreč), Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč: 1-54
23. Podizanje maslinika na 53 ha poljoprivrednog i šumskog zemljišta, Gospodarski program, (naručitelj: Ursaria d.o.o. Vrsar), Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč: 1-71
24. Izgradnja i opremanje vinarskog podruma, Investicijski program, (naručitelj: Obrt Fiore Umag), Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč: 1-66
25. Nabava poljoprivredne mehanizacije i punilice za maslinovo ulje, Investicijski program, (naručitelj: Ipša d.o.o. Livade), Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč: 1-41
26. Podizanje 3 ha vinograda i nabava vinarske opreme, Investicijski program (naručitelj: obrt Speranza Vrsar), Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč: 1-56
27. Korištenje poljoprivrednog zemljišta za maslinarsku proizvodnju, Gospodarski program (naručitelj: Borna design d.o.o. Rovinj), Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč: 1-73
28. Podizanje 16 ha maslinika i nabava poljoprivredne mehanizacije, Investicijski program (naručitelj: Ursaria d.o.o. Vrsar), Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč: 1-58
29. Podizanje 1,06 ha poljoprivrednog zemljišta za maslinarsku proizvodnju, Gospodarski program (naručitelj: Olivetum posavianus d.o.o. Kukuljanovo), Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč: 1-67
30. Korištenje 83,53 ha poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Vrsar – blok I, Gospodarski program (naručitelj: Agrolaguna d.d. Poreč), Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč: 1-63
31. Korištenje 30,41 ha poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Vrsar – blok II, Gospodarski program (naručitelj: Agrolaguna d.d. Poreč), Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč: 1-66
32. Analiza vrijednosnog lanca sektora maslinarske proizvodnje za regiju Istra i Hrvatsko primorje, Akcijski plan (naručitelj: FAO), Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč: 1-32
33. Korištenje 3,6 ha poljoprivrednog zemljišta za maslinarsku proizvodnju, Gospodarski program (naručitelj: Obrt Piramida, Nova Vas), Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč: 1-48

U nastavku možete pročitati popis recentnih znanstvenih radova koje su izdali znanstvenici na Zavodu za turizam, a koji su svi redom bilo objavljeni na eminentnim kongresima, skupovima, konferencijama i časopisima:

Popis radova od 2005 – 2010

Iz referentne liste projekata vidljivo je da se uslugama Zavoda za ekonomiku i razvoj poljoprivrede prvenstveno mogu koristiti:

1. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva
2. Obrti s naglašenom djelatnošću primarnog sektora
3. Trgovačka društva s naglašenom djelatnošću primarnog sektora
4. Poljoprivredne udruge
5. Poljoprivredne zadruge
6. Jedinice lokalne uprave i samouprave (županije, gradovi, općine)
7. Resorna Ministarstva MISIJA I VIZIJA

Misija Zavoda za ekonomiku i razvoj poljoprivrede je kontinuirani doprinos poboljšanju organiziranosti i ekonomske učinkovitosti poljoprivredne djelatnosti, kako na razini pojedinih poslovnih subjekata u poljoprivredi, tako i na razini osnovnih proizvodnih sektora na području sjevernojadranske podregije: vinogradarstva, vinarstva, maslinarstva i povrćarstva. Ključni subjekt prema kojemu je usmjeren osnovni fokus praćenja, analiziranja i predlaganja mjera za razvoj poljoprivrede je obiteljsko gospodarstvo koje na području podregije, u raznim organizacijskim oblicima poslovanja, posjeduje preko 80% poljoprivrednog zemljišta i preko 90% stočnog fonda.

Vizija Zavoda je biti kompetentan i respektabilan subjekt u kreiranju ciljeva, mjera i aktivnosti za uspješniji razvoj poljoprivrede i ukupnog ruralnog prostora, primarno na regionalnoj, a također i na nacionalnoj razini. Nastojati ćemo se još bolje umrežiti u znanstveno istraživačkim krugovima na ovom području u okruženju i izvan nacionalnih granica, te suradnjom s brojnim stručnjacima i znanstvenicima stvoriti projektni tim koji će pratiti ekonomiku i razvoj poljoprivredu u sustavu održivog razvoja Istre u budućnosti, kako bi budućim generacijama ostavili u nasljeđe zbrinutu i očuvanu poljoprivrednu kulturu. 
Aktualne vijesti | O institutu | Cjenici usluga Instituta | Zavodi | Traži | EURAXESS | Kontakt | Foto galerija | Press Clipping | Linkovi | Lokacija Instituta |
Banner